ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM. VÂLCEA

 ANUNȚ CONCURS

OCUPARE POSTURI VACANTE DE: BUCATAR – 1 POST; INGRIJITOARE – 2 POSTURI,

studii medii, perioada nedeterminata

Posturi contractual vacante

Scopul educației este transferul de flacără.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13 RM VÂLCEA,  organizează în data de  30.06.2022, ora 10.00 în unitatea școlară, respectiv ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM VÂLCEA,  CONCURSUL pentru ocuparea posturilor contractual vacante de:

 

BUCATAR – 1 POST, studii medii, perioada nedeterminata

INGRIJITOARE – 2 POSTURI, studii medii, perioada nedeterminata

 

Nivelul studiilor cerute: studii medii( liceale/SAM)

Pentru postul de  BUCATAR se solicita ATESTAT pentru  cursuri de calificare in meseria de BUCATAR;

Vechime: 5 ani in munca;

Data, ora si locul desfașurării concursului:

proba scrisă ora 10.00, în data de 30.06.2022 se susține la Școala Gimnazială nr 13 Rm Vâlcea,

interviul  ora 14.00, în data de 30.06.2022 se susține la Școala Gimnazială nr. 13 Rm Vâlcea,

Dosarul candidaților va  conține:

 

opisul dosarului în dublu exemplar: un exemplar se restituie  Candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs;

cerere de înscriere la concurs către unitatea școlară;

copie C.I.;

copie certificat naștere;

copie documente nivel studii corespunzătoare postului;

copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/REVISAL sau  după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

cazier judiciar;

adeverință medicală - apt pentru muncă si lucru in colectivitate;

curriculum vitae – model European;

declarație pe propria răspundere privind legături de rudenie cu angajații în funcții de  conducere;

     -  declarație pe propria răspundere privind falsul în declarații;

 

 

 

 

   CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE BUCATAR SI INGRIJITOR

 

Poate participa la concursul pentru ocuparea  posturilor mentionate mai sus, orice  persoana care îndeplinește cumulativ,  următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

DATA pâna la care pot depune dosarele de înscriere la concurs este 27.06.2022, ora 12.00.

 

 

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0350800930, pe site-ul școlii;

Persoana de contact: ec. CEORNOSCHI MARIA

TELEFON: 0745527172

 

 

Director,

Prof. BUSUROI DANIELA

Rounded Rectangle: Condiții bucătar
Rounded Rectangle: Tematică bucătar
Rounded Rectangle: Condiții îngrijitor
Rounded Rectangle: Tematică îngrijitor
Rounded Rectangle: Anunț actualizat